# Cấu hình

Để bắt đầu cấu hình starship, tạo tập tin sau: ~/.config/starship.toml.

mkdir -p ~/.config && touch ~/.config/starship.toml

Tất cả cấu hình của starship đã xong trong tập tin này: TOML (opens new window):

# Không in dòng mới tại điểm bắt đầu của prompt
add_newline = false

# Thay thế kí hiệu "❯" trong prompt với "➜"
[character]              # Tên module chúng ta đang cấu hình là "character"
success_symbol = "[➜](bold green)"   # "success_symbol" được thiết lập là "➜" với màu "bold green"

# Vô hiệu hoá module, ẩn nó từ prompt hoàn chỉnh
[package]
disabled = true

Bạn có thể thay đổi đường dẫn mặc định của tệp tin starship.toml quan biến môi trường STARSHIP_CONFIG:

export STARSHIP_CONFIG=~/.starship

Tương đương trong PowerShell (Windows) sẽ được thêm dòng này vào $PROFILE của bạn:

$ENV:STARSHIP_CONFIG = "$HOME\.starship"

# Logging

Mặc định, starship logs các cảnh báo và các lỗi trong một tập tin tên là ~/.cache/starship/session_${STARSHIP_SESSION_KEY}.log, nơi đó khoá của phiên làm việc tương ứng với thực thể terminal của bạn. Cái này, tuy nhiên có thể được thay đổi bằng cách sử dụng biến môi trường STARSHIP_CACHE:

export STARSHIP_CACHE=~/.starship/cache

Tương đương trong PowerShell (Windows) sẽ được thêm dòng này vào $PROFILE của bạn:

$ENV:STARSHIP_CACHE = "$HOME\AppData\Local\Temp"

# Thuật ngữ

Module: Một thành phần trong prompt, thông tin lấy được dựa trên thông tin ngữ cảnh từ hệ điều hành của bạn. Cho ví dụ, module "nodejs" cho biết phiên bản của NodeJS, cái hiện tại được cài đặt trên máy tính của bạn, nếu đường dẫn hiện tại của bạn là một dự án NodeJS.

Variable: Các thành phần con nhỏ hơn chứa thông tin cung cấp bởi module. Cho ví dụ, biến "version" trong "nodejs" module chứa phiên bản hiện tại của NodeJS.

Bằng việc quy ước, đa số các module có một tiền tố của terminal mặc định (ví dụ via trong "nodejs") và một khoảng trắng như là một hậu tố.

# Định dạng các chuỗi

Định dạng các chuỗi là định dạng một module với việc in ra tất cả các biến của nó. Đa số các module có một cái bắt đầu gọi là format, cái đó cấu hình việc hiển thị định dạng của module. Bạn có thể sử dụng các văn bản, các biến và các nhóm văn bản trong một định dạng chuỗi.

# Biến

Một biến chứa một kí hiệu $ theo sau bởi tên biến. Tên của một biến chỉ chứa các kí tự, các số và _.

Ví dụ:

 • $version là một đính dạng chuỗi với một biến đặt tên là version.
 • $git_branch$git_commit là một định dạng chuỗi với hai biến named git_branchgit_commit.
 • $git_branch $git_commit có hai biến phân cách bằng một khoảng trắng.

# Nhóm văn bản

Một nhóm văn bản được tạo nên bởi hai phần khác nhau.

Phần đầu tiên, cái được bao bọc trong một [], là một định dạng chuỗi. Bạn có thể thêm các văn bản, các biến, hoặc thậm chí các nhóm văn bản lồng nhau vào trong nó.

Phần thứ hai, cái được bao bọc trong một (), là một chuỗi kiểu. Cái này có thể được sử dụng để quy định kiểu của phần đầu tiên.

Ví dụ:

 • [on](red bold) sẽ in một chuỗi on với chữ đậm tô màu đỏ.
 • [⬢ $version](bold green) sẽ in một kí hiệu theo sao bởi nội dung của biến version, với chữ đậm tô màu xanh lá cây.
 • [a [b](red) c](green) sẽ in a b c với b màu đỏ, ac màu xanh lá cây.

# Các chuỗi kiểu

Đa số các module trong starship cho phép bạn cấu hình kiểu hiển thị của chúng. This is done with an entry (thường được gọi là kiểu) cái là một cuỗi cấu hình đặc biệt. Đây là vài ví dụ của các chuỗi kiểu cũng với những gì chúng làm. Cú pháp chi tiết đầy đủ, tham khảo hướng dẫn cấu hình nâng cao.

 • "fg:green bg:blue" thiết lập chữ màu xanh lá cây trên nền màu xanh nước biển
 • "bg:blue fg:bright-green" thiết lập chữ màu xanh lá cây sáng trên nền màu canh nước biển
 • "bold fg:27" thiết lập chữ đậm với màu ANSI (opens new window) 27
 • "underline bg:#bf5700" thiết lập chữ gạch chân trên một nền màu da cam
 • "bold italic fg:purple" thiết lập chữa nghiêng đậm có màu tím
 • "" vô hiệu hoá tất cả các kiểu

Lưu ý rằng những style trông như thế nào sẽ được điều khiển bởi giả lập terminal của bạn. Ví dụ, một vài giả lập terminal sẽ làm sáng những màu thay vì làm đậm chữ, và một vài theme màu sử dụng cũng các giá trị cho các màu thường và màu sáng. Tương tự, để có được chữ nghiêng, terminal của bạn phải hỗ trợ các kiểu chữ nghiêng.

# Điều kiện định dạng chuỗi

Một điều kiện định dạng chuỗi bọc trong () sẽ không render nếu tất cả các biến bên trong là rỗng.

Ví dụ:

 • (@$region) sẽ không hiển thị gì nếu biến regionNone, ngược lại @ theo sao bởi giá trị của region.
 • (một vài văn bản) sẽ không hiển thị thứ gì khi không có những biến bọc trong các dấu ngoặc.
 • Khi $all là một shortcut cho \[$a$b\], ($all) sẽ không hiển thị chỉ khi $a$b đều là None. Cái này làm việc giống như (\[$a$b\] ).

# Các kí tự Escapable

Các kí hiệu sau có các sử dụng đặc biệt trong một định dạng chuỗi. Nếu bạn muốn in các kí tự sau, bạn phải đặt trước chúng kí tự backslash (\).

 • $
 • \
 • [
 • ]
 • (
 • )

Lưu ý rằng tomlcú pháp escape riêng của nó (opens new window). Nó được khuyến nghị để sử dụng một literal string ('') trong cấu hình của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng một kí tự cơ bản (""), chú ý đặt backslash \ trước nó.

Ví dụ, khi bạn muốn in một kí hiệu $ trên một dòng mới, các cấu hình sau cho định dạng tương đương:

# với chuỗi cơ bản
format = "\n\\$"

# với chuỗi cơ bản trong nhiều dòng
format = """

\\$"""

# với chuỗi đặc biệt
format = '''

\$'''

# Prompt

Cái này là danh sách các tuỳ chọn cho cấu hình prompt-wide.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format link Cấu hình định dạng của prompt.
scan_timeout 30 Timeout của starship cho việc quét các tập tin (tính theo milliseconds).
add_newline true Thêm một dòng mới trước khi bắt đầu một prompt.

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

# Sử dụng định dạng custom
format = """
[┌───────────────────>](bold green)
[│](bold green)$directory$rust$package
[└─>](bold green) """

# Chờ 10 milliseconds để starship kiểm tra các tập tin trong đường dẫn hiện tại.
scan_timeout = 10

# Vô hiệu hoá dòng mới tại điểm bắt đầu của prompt
add_newline = false

# Định dạng prompt mặc định

Mặc định format được sử dụng để định nghĩa định dạng của prompt, nếu rỗng hoặc không format được cung cấp. Mặc định như sau:

format = "$all"

# Which is equivalent to
format = """
$username\
$hostname\
$shlvl\
$kubernetes\
$directory\
$git_branch\
$git_commit\
$git_state\
$git_status\
$hg_branch\
$docker_context\
$package\
$cmake\
$dart\
$dotnet\
$elixir\
$elm\
$erlang\
$golang\
$helm\
$java\
$julia\
$kotlin\
$nim\
$nodejs\
$ocaml\
$perl\
$php\
$purescript\
$python\
$ruby\
$rust\
$swift\
$terraform\
$vagrant\
$zig\
$nix_shell\
$conda\
$memory_usage\
$aws\
$gcloud\
$openstack\
$env_var\
$crystal\
$custom\
$cmd_duration\
$line_break\
$lua\
$jobs\
$battery\
$time\
$status\
$character"""

# AWS

aws module cho biết region và profile hiện tại của AWS. Cái này dựa trên các biến môi trường AWS_REGION, AWS_DEFAULT_REGION, và AWS_PROFILE với tập tin ~/.aws/config.

Khi sử dụng aws-vault (opens new window) profile được đọc từ biến môt trường AWS_VAULT.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format 'on [$symbol$profile(\($region\))]($style) ' Định dạng cho module.
symbol "☁️ " Kí hiệu sử dụng hiển thị trước profile AWS hiện tại.
region_aliases Bảng của các region alias để hiển thị ngoài tên AWS.
style "bold yellow" Kiểu cho module.
disabled false Vô hiệu AWS module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
region ap-northeast-1 Region AWS hiện tại
profile astronauts Profile AWS hiện tại
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Các vị dụ

# Hiển thị mọi thứ

# ~/.config/starship.toml

[aws]
format = 'on [$symbol$profile(\($region\))]($style) '
style = "bold blue"
symbol = "🅰 "
[aws.region_aliases]
ap-southeast-2 = "au"
us-east-1 = "va"

# Hiển thị region

# ~/.config/starship.toml

[aws]
format = "on [$symbol$region]($style) "
style = "bold blue"
symbol = "🅰 "
[aws.region_aliases]
ap-southeast-2 = "au"
us-east-1 = "va"

# Hiển thị profile

# ~/.config/starship.toml

[aws]
format = "on [$symbol$profile]($style) "
style = "bold blue"
symbol = "🅰 "

# Battery

battery module cho biết cách sạc pin của thiết bị là gì và tình trạng sạc hiện tại của nó. Module chỉ được nhìn thấy khi pin của thiết bị dưới 10%.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
full_symbol "" Kí hiệu cho biết khi pin đầy.
charging_symbol "" Kí hiệu cho biết khi ping đang sạc.
discharging_symbol "" Kí hiệu cho biết khi pin đang không sạc.
unknown_symbol "" Kí hiệu cho biết khi trạng thái pin không được xác định.
empty_symbol "" Kí hiệu cho biết khi hết pin.
format "[$symbol$percentage]($style) " Định dạng cho module.
display link Ngưỡng hiển thị và kiểu cho module.
disabled false Vô hiệu battery module.

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[battery]
full_symbol = "🔋"
charging_symbol = "⚡️"
discharging_symbol = "💀"

# Hiển thị pin

Tuỳ chọn cấu hình display được sử dụng để định nghĩa khi nào pin nên cho biết (threshold) và nó trông như thế nào (style). Nếu display không được cung cấp. Mặc định như sau:

[[battery.display]]
threshold = 10
style = "bold red"

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn display là một mảng của của bảng sau.

Tuỳ chọn Mô tả
threshold Cận trên của tuỳ chọn hiển thị.
style Kiểu sử dụng nếu tuỳ chọn hiển thị được sử dụng bên trong.

# Ví dụ

[[battery.display]] # "bold red" style khi lượng pin nằm giữa 0% và 10%
threshold = 10
style = "bold red"

[[battery.display]] # "bold yellow" style khi lượng pin nằm giữa 10% và 30%
threshold = 30
style = "bold yellow"

#khi lượng pin trên 30%, pin sẽ không được hiển thị

# Character

Module character cho biết một kí tự (thường là một mũi tên) bên cạnh nơi văn bản được nhập trong terminal của bạn.

Kí tự sẽ nói cho bạn câu lệnh cuối liệu thành công hay thất bại. Nó có thể làm điều này bằng hai cách:

 • thay đổi màu(đỏ/xanh lá)
 • thay đổi hình dạng (/)

Mặc định, nó chỉ thay đổi màu. Nếu bạn cũng muốn thay đổi hình dạng, tham khảo ví dụ này.

`error_symbol` is not supported on elvish shell. :::

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "$symbol " Định dạng chuỗi sử dụng trước văn bản nhập vào.
success_symbol "[❯](bold green)" Định dạng chuỗi sửa dụng trước văn bản nhập vào nếu câu lệnh trước đó đã thành công.
error_symbol "[❯](bold red)" Định dạng chuỗi sửa dụng trước văn bản nhập vào nếu câu lệnh trước đó đã thất bại.
vicmd_symbol "[❮](bold green)" Định dạng chuỗi sửa dụng trước văn bản nhập vào nếu shell trong chế độ vim normal.
disabled false Vô hiệu module character.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
symbol A mirror of either success_symbol, error_symbol or vicmd_symbol

# Các vị dụ

# Có tuỳ chỉnh hình dạng lỗi

# ~/.config/starship.toml

[character]
success_symbol = "[➜](bold green) "
error_symbol = "[✗](bold red) "

# Không có tuỳ chỉnh hình dạng lỗi

# ~/.config/starship.toml

[character]
success_symbol = "[➜](bold green) "
error_symbol = "[➜](bold red) "

# Có tuỳ chỉnh hình dạng vim

# ~/.config/starship.toml

[character]
vicmd_symbol = "[V](bold green) "

# CMake

Module cmake cho biết phiên bản Cmake hiện tại được cài đặt nếu mọi điều kiện sau được thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin CmakeLists.txt
 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin CMakeCache.txt

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "喝 " Kí hiệu sử dụng trước phiên bản của cmake.
style "bold blue" Kiểu cho module.
disabled false Vô hiệu module cmake.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v3.17.3 Phiên bản của cmake
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Command Duration

Module cmd_duration. cho biết câu lệnh cuối cùng thực thi trong bao lâu. Module sẽ được hiện chỉ khi câu lệnh lấy nhiều hơn 2 giây, hoặc giá trị cấu hình min_time, nếu nó tồn tại.

::: cảnh báo Không thể hook DEBUG trap trong Bash

Nếu bạn đang chạy Starship trong bash, không thể hook DEBUG trap sau khi chạy eval $(starship init $0), hoặc module này sẽ ngắt.

Người dùng Bash, những người cần chức năng giống preexec có thể sử dụng rcaloras's bash_preexec framework (opens new window). Đơn giản là định nghĩa các mảng preexec_functionsprecmd_functions trước khi chạy eval $(starship init $0), và sau đó thực thi như bình thường.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
min_time 2_000 Khoảng thời gian ngắn nhất để hiện thời gian (tính bằng milliseconds).
show_milliseconds false Hiện milliseconds.
format "took [$duration]($style) " Định dạng cho module.
style "bold yellow" Kiểu cho module.
disabled false Vô hiệu module cmd_duration.
show_notifications false Hiện thông báo desktop khi câu lệnh hoàn thành.
min_time_to_notify 45_000 Khoảng thời gian ngắn nhất để thông báo (tính bằng milliseconds).

::: thử thuật

Hiện thông báo desktop yêu cầu starship được built với sự hỗ trợ của rust-notify. Bạn kiểm tra nếu starship hỗ trợ các thông báo bằng cách chạy STARSHIP_LOG=debug starship module cmd_duration -d 60000 khi show_notifications được thiết lập là true.

:::

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
duration 16m40s Thời gian nó lấy để thực thi câu lệnh
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[cmd_duration]
min_time = 500
format = "underwent [$duration](bold yellow)"

# Conda

Module conda cho biết môi trường conda hiện tại, nếu $CONDA_DEFAULT_ENV được thiết lập.

::: thử thuật

Cái này không loại bỏ conda's prompt mà nó sở hữu, bạn có thể muốn chạy conda config --set changeps1 False.

:::

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
truncation_length 1 Số lượng đường dẫn của biến môi trường nên được cắt bớt, nếu biến môi trường được tạo thông qua via conda create -p [path]. 0 nghĩa là không cắt bớt. Cũng thấy trong module directory.
symbol "🅒 " Kí hiệu sử dụng trước tên biến môi trường.
style "bold green" Kiểu cho module.
format "via [$symbol$environment]($style) " Định dạng cho module.
ignore_base true Bỏ qua biến môi trường base khi đã kích hoạt.
disabled false Vô hiệu module conda.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
environment astronauts Biến môi trường hiện tại của conda
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[conda]
format = "[$symbol$environment](dimmed green) "

# Crystal

Module crystal cho biết phiên bản hiện tại của Crystal được đã cài đặt. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin shard.yml
 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin .cr

# Options

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
symbol "🔮 " Kí hiệu sử dụng trước phiên bản hiển thị của crystal.
style "bold red" Kiểu cho module.
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
disabled false Vô hiệu hoá module crystal.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v0.32.1 Phiên bản của crystal
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[crystal]
format = "via [✨ $version](bold blue) "

# Dart

Module dart cho biết phiên bản của Dart đã cài đặt. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin với phần mở rộng .dart
 • Đường dẫn hiện tại chứa một đường dẫn .dart_tool
 • The current directory contains a pubspec.yaml or pubspec.lock file

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "🎯 " A format string representing the symbol of Dart
style "bold blue" Kiểu cho module.
disabled false Disables the dart module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v2.8.4 The version of dart
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[dart]
format = "via [🔰 $version](bold red) "

# Directory

The directory module shows the path to your current directory, truncated to three parent folders. Your directory will also be truncated to the root of the git repo that you're currently in.

When using the fish style pwd option, instead of hiding the path that is truncated, you will see a shortened name of each directory based on the number you enable for the option.

For example, given ~/Dev/Nix/nixpkgs/pkgs where nixpkgs is the repo root, and the option set to 1. You will now see ~/D/N/nixpkgs/pkgs, whereas before it would have been nixpkgs/pkgs.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
truncation_length 3 The number of parent folders that the current directory should be truncated to.
truncate_to_repo true Whether or not to truncate to the root of the git repo that you're currently in.
format "[$path]($style)[$read_only]($read_only_style) " Định dạng cho module.
style "bold cyan" Kiểu cho module.
disabled false Disables the directory module.
read_only "🔒" The symbol indicating current directory is read only.
read_only_style "red" The style for the read only symbol.
truncation_symbol "" The symbol to prefix to truncated paths. eg: "…/"
home_symbol "~" The symbol indicating home directory.
This module has a few advanced configuration options that control how the directory is displayed.
Advanced Option Mặc định Mô tả
substitutions A table of substitutions to be made to the path.
fish_style_pwd_dir_length 0 The number of characters to use when applying fish shell pwd path logic.
use_logical_path true Displays the logical path provided by the shell (PWD) instead of the path from the OS.

substitutions allows you to define arbitrary replacements for literal strings that occur in the path, for example long network prefixes or development directories (i.e. Java). Note that this will disable the fish style PWD.

[directory.substitutions]
"/Volumes/network/path" = "/net"
"src/com/long/java/path" = "mypath"

fish_style_pwd_dir_length interacts with the standard truncation options in a way that can be surprising at first: if it's non-zero, the components of the path that would normally be truncated are instead displayed with that many characters. For example, the path /built/this/city/on/rock/and/roll, which would normally be displayed as as rock/and/roll, would be displayed as /b/t/c/o/rock/and/roll with fish_style_pwd_dir_length = 1--the path components that would normally be removed are displayed with a single character. For fish_style_pwd_dir_length = 2, it would be /bu/th/ci/on/rock/and/roll.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
path "D:/Projects" The current directory path
style* "black bold dimmed" Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[directory]
truncation_length = 8
truncation_symbol = "…/"

# Docker Context

The docker_context module shows the currently active Docker context (opens new window) if it's not set to default.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol$context]($style) " Định dạng cho module.
symbol "🐳 " The symbol used before displaying the Docker context.
style "blue bold" Kiểu cho module.
only_with_files true Only show when there's a docker-compose.yml, docker-compose.yaml, or Dockerfile in the current directory.
disabled false Disables the docker_context module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
context test_context The current docker context
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[docker_context]
format = "via [🐋 $context](blue bold)"

# Dotnet

The dotnet module shows the relevant version of the .NET Core SDK for the current directory. If the SDK has been pinned in the current directory, the pinned version is shown. Otherwise the module shows the latest installed version of the SDK.

This module will only be shown in your prompt when one or more of the following files are present in the current directory:

 • global.json
 • project.json
 • Directory.Build.props
 • Directory.Build.targets
 • Packages.props
 • *.sln
 • *.csproj
 • *.fsproj
 • *.xproj

You'll also need the .NET Core SDK installed in order to use it correctly.

Internally, this module uses its own mechanism for version detection. Typically it is twice as fast as running dotnet --version, but it may show an incorrect version if your .NET project has an unusual directory layout. If accuracy is more important than speed, you can disable the mechanism by setting heuristic = false in the module options.

The module will also show the Target Framework Moniker (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/frameworks#supported-target-framework-versions (opens new window)) when there is a csproj file in the current directory.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "[$symbol($version )(🎯 $tfm )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "•NET " The symbol used before displaying the version of dotnet.
heuristic true Use faster version detection to keep starship snappy.
style "bold blue" Kiểu cho module.
disabled false Disables the dotnet module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v3.1.201 The version of dotnet sdk
tfm netstandard2.0 The Target Framework Moniker that the current project is targeting
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[dotnet]
symbol = "🥅 "
style = "green"
heuristic = false

# Elixir

The elixir module shows the currently installed version of Elixir and Erlang/OTP. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin mix.exs.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
symbol "💧 " The symbol used before displaying the version of Elixir/Erlang.
style "bold purple" Kiểu cho module.
format 'via [$symbol($version \(OTP $otp_version\) )]($style)' The format for the module elixir.
disabled false Disables the elixir module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v1.10 The version of elixir
otp_version The otp version of elixir
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[elixir]
symbol = "🔮 "

# Elm

The elm module shows the currently installed version of Elm. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin elm.json
 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin elm-package.json
 • The current directory contains a .elm-version file
 • The current directory contains a elm-stuff folder
 • The current directory contains a *.elm files

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "🌳 " A format string representing the symbol of Elm.
style "cyan bold" Kiểu cho module.
disabled false Disables the elm module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v0.19.1 The version of elm
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[elm]
format = "via [ $version](cyan bold) "

# Environment Variable

The env_var module displays the current value of a selected environment variable. The module will be shown only if any of the following conditions are met:

 • The variable configuration option matches an existing environment variable
 • The variable configuration option is not defined, but the default configuration option is

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
symbol The symbol used before displaying the variable value.
biến The environment variable to be displayed.
mặc định The default value to be displayed when the selected variable is not defined.
format "with [$env_value]($style) " Định dạng cho module.
disabled false Disables the env_var module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
env_value Windows NT (if variable would be $OS) The environment value of option variable
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* black bold dimmed Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[env_var]
variable = "SHELL"
default = "unknown shell"

# Erlang

The erlang module shows the currently installed version of Erlang/OTP. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin rebar.config.
 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin erlang.mk.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
symbol " " The symbol used before displaying the version of erlang.
style "bold red" Kiểu cho module.
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
disabled false Disables the erlang module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v22.1.3 The version of erlang
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[erlang]
format = "via [e $version](bold red) "

# Gcloud

The gcloud module shows the current configuration for gcloud (opens new window) CLI. This is based on the ~/.config/gcloud/active_config file and the ~/.config/gcloud/configurations/config_{CONFIG NAME} file and the CLOUDSDK_CONFIG env var.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format 'on [$symbol$account(\($region\))]($style) ' Định dạng cho module.
symbol "☁️ " The symbol used before displaying the current GCP profile.
region_aliases Table of region aliases to display in addition to the GCP name.
style "bold blue" Kiểu cho module.
disabled false Disables the gcloud module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
region us-central1 The current GCP region
account [email protected] The current GCP profile
project The current GCP project
active mặc định The active config name written in ~/.config/gcloud/active_config
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Các vị dụ

# Display account and project

# ~/.config/starship.toml

[gcloud]
format = 'on [$symbol$account(\($project\))]($style) '

# Display active config name only

# ~/.config/starship.toml

[gcloud]
format = "[$symbol$active]($style) "
style = "bold yellow"

# Display account and aliased region

# ~/.config/starship.toml

[gcloud]
symbol = "️🇬️ "
[gcloud.region_aliases]
us-central1 = "uc1"
asia-northeast1 = "an1"

# Git Branch

The git_branch module shows the active branch of the repo in your current directory.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
always_show_remote false Shows the remote tracking branch name, even if it is equal to the local branch name.
format "on [$symbol$branch]($style) " Định dạng cho module. Use "$branch" to refer to the current branch name.
symbol " " A format string representing the symbol of git branch.
style "bold purple" Kiểu cho module.
truncation_length 2^63 - 1 Truncates a git branch to X graphemes.
truncation_symbol "…" The symbol used to indicate a branch name was truncated. You can use "" for no symbol.
only_attached false Only show the branch name when not in a detached HEAD state.
disabled false Disables the git_branch module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
branch master The current branch name, falls back to HEAD if there's no current branch (e.g. git detached HEAD).
remote_name origin The remote name.
remote_branch master The name of the branch tracked on remote_name.
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[git_branch]
symbol = "🌱 "
truncation_length = 4
truncation_symbol = ""

# Git Commit

The git_commit module shows the current commit hash and also the tag (if any) of the repo in your current directory.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
commit_hash_length 7 The length of the displayed git commit hash.
format "[\\($hash\\)]($style) [\\($tag\\)]($style)" Định dạng cho module.
style "bold green" Kiểu cho module.
only_detached true Only show git commit hash when in detached HEAD state
tag_disabled true Disables showing tag info in git_commit module.
tag_symbol "🏷 " Tag symbol prefixing the info shown
disabled false Disables the git_commit module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
hash b703eb3 The current git commit hash
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[git_commit]
commit_hash_length = 4
tag_symbol = "🔖 "

# Git State

The git_state module will show in directories which are part of a git repository, and where there is an operation in progress, such as: REBASING, BISECTING, etc. If there is progress information (e.g., REBASING 3/10), that information will be shown too.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
rebase "REBASING" A format string displayed when a rebase is in progress.
merge "MERGING" A format string displayed when a merge is in progress.
revert "REVERTING" A format string displayed when a revert is in progress.
cherry_pick "CHERRY-PICKING" A format string displayed when a cherry-pick is in progress.
bisect "BISECTING" A format string displayed when a bisect is in progress.
am "AM" A format string displayed when an apply-mailbox (git am) is in progress.
am_or_rebase "AM/REBASE" A format string displayed when an ambiguous apply-mailbox or rebase is in progress.
style "bold yellow" Kiểu cho module.
format '\([$state( $progress_current/$progress_total)]($style)\) ' Định dạng cho module.
disabled false Disables the git_state module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
state REBASING The current state of the repo
progress_current 1 The current operation progress
progress_total 2 The total operation progress
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[git_state]
format = '[\($state( $progress_current of $progress_total)\)]($style) '
cherry_pick = "[🍒 PICKING](bold red)"

# Git Status

The git_status module shows symbols representing the state of the repo in your current directory.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format '([\[$all_status$ahead_behind\]]($style) )' The default format for git_status
conflicted "=" This branch has merge conflicts.
ahead "⇡" The format of ahead
behind "⇣" The format of behind
diverged "⇕" The format of diverged
untracked "?" The format of untracked
stashed "$" The format of stashed
modified "!" The format of modified
staged "+" The format of staged
renamed "»" The format of renamed
deleted "✘" The format of deleted
style "bold red" Kiểu cho module.
disabled false Disables the git_status module.

# Các biến

The following variables can be used in format:

Biến Mô tả
all_status Shortcut for$conflicted$stashed$deleted$renamed$modified$staged$untracked
ahead_behind Displays diverged ahead or behind format string based on the current status of the repo
conflicted Displays conflicted when this branch has merge conflicts.
untracked Displays untracked when there are untracked files in the working directory.
stashed Displays stashed when a stash exists for the local repository.
modified Displays modified when there are file modifications in the working directory.
staged Displays staged when a new file has been added to the staging area.
renamed Displays renamed when a renamed file has been added to the staging area.
deleted Displays deleted when a file's deletion has been added to the staging area.
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

The following variables can be used in diverged:

Biến Mô tả
ahead_count Number of commits ahead of the tracking branch
behind_count Number of commits behind the tracking branch

The following variables can be used in conflicted, ahead, behind, untracked, stashed, modified, staged, renamed and deleted:

Biến Mô tả
count Show the number of files

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[git_status]
conflicted = "🏳"
ahead = "🏎💨"
behind = "😰"
diverged = "😵"
untracked = "🤷‍"
stashed = "📦"
modified = "📝"
staged = '[++\($count\)](green)'
renamed = "👅"
deleted = "🗑"

Show ahead/behind count of the branch being tracked

# ~/.config/starship.toml

[git_status]
ahead = "⇡${count}"
diverged = "⇕⇡${ahead_count}⇣${behind_count}"
behind = "⇣${count}"

# Golang

The golang module shows the currently installed version of Golang. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin go.mod
 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin go.sum
 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin glide.yaml
 • The current directory contains a Gopkg.yml file
 • The current directory contains a Gopkg.lock file
 • The current directory contains a .go-version file
 • The current directory contains a Godeps directory
 • The current directory contains a file with the .go extension

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "🐹 " A format string representing the symbol of Go.
style "bold cyan" Kiểu cho module.
disabled false Disables the golang module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v1.12.1 The version of go
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[golang]
format = "via [🏎💨 $version](bold cyan) "

# Helm

The helm module shows the currently installed version of Helm. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin helmfile.yaml
 • The current directory contains a Chart.yaml file

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "⎈ " A format string representing the symbol of Helm.
style "bold white" Kiểu cho module.
disabled false Disables the helm module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v3.1.1 The version of helm
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[helm]
format = "via [⎈ $version](bold white) "

# Hostname

The hostname module shows the system hostname.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
ssh_only true Only show hostname when connected to an SSH session.
trim_at "." String that the hostname is cut off at, after the first match. "." will stop after the first dot. "" will disable any truncation
format "[$hostname]($style) in " Định dạng cho module.
style "bold dimmed green" Kiểu cho module.
disabled false Disables the hostname module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[hostname]
ssh_only = false
format = "on [$hostname](bold red) "
trim_at = ".companyname.com"
disabled = false

# Java

The java module shows the currently installed version of Java. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a pom.xml, build.gradle.kts, build.sbt, .java-version, .deps.edn, project.clj, or build.boot file
 • The current directory contains a file with the .java, .class, .gradle, .jar, .clj, or .cljc extension

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [${symbol}(${version} )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "☕ " A format string representing the symbol of Java
style "red dimmed" Kiểu cho module.
disabled false Disables the java module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v14 The version of java
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[java]
symbol = "🌟 "

# Jobs

The jobs module shows the current number of jobs running. The module will be shown only if there are background jobs running. The module will show the number of jobs running if there is more than 1 job, or more than the threshold config value, if it exists.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
threshold 1 Show number of jobs if exceeded.
format "[$symbol$number]($style) " Định dạng cho module.
symbol "✦" A format string representing the number of jobs.
style "bold blue" Kiểu cho module.
disabled false Disables the jobs module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
number 1 The number of jobs
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[jobs]
symbol = "+ "
threshold = 4

# Julia

The julia module shows the currently installed version of Julia. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a Project.toml file
 • The current directory contains a Manifest.toml file
 • The current directory contains a file with the .jl extension

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "ஃ " A format string representing the symbol of Julia.
style "bold purple" Kiểu cho module.
disabled false Disables the julia module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v1.4.0 The version of julia
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[julia]
symbol = "∴ "

# Kotlin

The kotlin module shows the currently installed version of Kotlin. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a .kt or a .kts file

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "🅺 " A format string representing the symbol of Kotlin.
style "bold blue" Kiểu cho module.
kotlin_binary "kotlin" Configures the kotlin binary that Starship executes when getting the version.
disabled false Disables the kotlin module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v1.4.21 The version of kotlin
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[kotlin]
symbol = "🅺 "
# ~/.config/starship.toml

[kotlin]
# Uses the Kotlin Compiler binary to get the installed version
kotlin_binary = "kotlinc"

# Kubernetes

Displays the current Kubernetes context name and, if set, the namespace from the kubeconfig file. The namespace needs to be set in the kubeconfig file, this can be done via kubectl config set-context starship-cluster --namespace astronaut. If the $KUBECONFIG env var is set the module will use that if not it will use the ~/.kube/config.

::: thử thuật

This module is disabled by default. To enable it, set disabled to false in your configuration file.

:::

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
symbol "☸ " A format string representing the symbol displayed before the Cluster.
format '[$symbol$context( \($namespace\))]($style) in ' Định dạng cho module.
style "cyan bold" Kiểu cho module.
context_aliases Table of context aliases to display.
disabled true Disables the kubernetes module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
context starship-cluster The current kubernetes context
namespace starship-namespace If set, the current kubernetes namespace
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[kubernetes]
format = 'on [⛵ $context \($namespace\)](dimmed green) '
disabled = false
[kubernetes.context_aliases]
"dev.local.cluster.k8s" = "dev"

# Line Break

The line_break module separates the prompt into two lines.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
disabled false Disables the line_break module, making the prompt a single line.

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[line_break]
disabled = true

# Lua

The lua module shows the currently installed version of Lua. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a .lua-version file
 • The current directory contains a lua directory
 • The current directory contains a file with the .lua extension

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "🌙 " A format string representing the symbol of Lua.
style "bold blue" Kiểu cho module.
lua_binary "lua" Configures the lua binary that Starship executes when getting the version.
disabled false Disables the lua module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v5.4.0 The version of lua
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[lua]
format = "via [🌕 $version](bold blue) "

# Memory Usage

The memory_usage module shows current system memory and swap usage.

By default the swap usage is displayed if the total system swap is non-zero.

::: thử thuật

This module is disabled by default. To enable it, set disabled to false in your configuration file.

:::

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
threshold 75 Hide the memory usage unless it exceeds this percentage.
format "via $symbol [${ram}( | ${swap})]($style) " Định dạng cho module.
symbol "🐏" The symbol used before displaying the memory usage.
style "bold dimmed white" Kiểu cho module.
disabled true Disables the memory_usage module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
ram 31GiB/65GiB The usage/total RAM of the current system memory.
ram_pct 48% The percentage of the current system memory.
swap** 1GiB/4GiB The swap memory size of the current system swap memory file.
swap_pct** 77% The swap memory percentage of the current system swap memory file.
symbol 🐏 Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: This variable can only be used as a part of a style string **: The SWAP file information is only displayed if detected on the current system

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[memory_usage]
disabled = false
threshold = -1
symbol = " "
style = "bold dimmed green"

# Mercurial Branch

The hg_branch module shows the active branch of the repo in your current directory.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
symbol " " The symbol used before the hg bookmark or branch name of the repo in your current directory.
style "bold purple" Kiểu cho module.
format "on [$symbol$branch]($style) " Định dạng cho module.
truncation_length 2^63 - 1 Truncates the hg branch name to X graphemes
truncation_symbol "…" The symbol used to indicate a branch name was truncated.
disabled true Disables the hg_branch module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
branch master The active mercurial branch
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[hg_branch]
format = "on [🌱 $branch](bold purple)"
truncation_length = 4
truncation_symbol = ""

# Nim

The nim module shows the currently installed version of Nim. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin nim.cfg
 • The current directory contains a file with the .nim extension
 • The current directory contains a file with the .nims extension
 • The current directory contains a file with the .nimble extension

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module
symbol "👑 " The symbol used before displaying the version of Nim.
style "bold yellow" Kiểu cho module.
disabled false Disables the nim module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v1.2.0 The version of nimc
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[nim]
style = "yellow"
symbol = "🎣 "

# Nix-shell

The nix_shell module shows the nix-shell environment. The module will be shown when inside a nix-shell environment.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format 'via [$symbol$state( \($name\))]($style) ' Định dạng cho module.
symbol "❄️ " A format string representing the symbol of nix-shell.
style "bold blue" Kiểu cho module.
impure_msg "impure" A format string shown when the shell is impure.
pure_msg "pure" A format string shown when the shell is pure.
disabled false Disables the nix_shell module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
state pure The state of the nix-shell
name lorri The name of the nix-shell
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[nix_shell]
disabled = true
impure_msg = "[impure shell](bold red)"
pure_msg = "[pure shell](bold green)"
format = 'via [☃️ $state( \($name\))](bold blue) '

# NodeJS

The nodejs module shows the currently installed version of NodeJS. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin package.json
 • The current directory contains a .node-version file
 • The current directory contains a node_modules directory
 • The current directory contains a file with the .js, .mjs or .cjs extension
 • The current directory contains a file with the .ts extension

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "⬢ " A format string representing the symbol of NodeJS.
style "bold green" Kiểu cho module.
disabled false Disables the nodejs module.
not_capable_style bold red The style for the module when an engines property in Packages.json does not match the NodeJS version.

# Variables

Biến Ví dụ Mô tả
version v13.12.0 The version of node
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[nodejs]
format = "via [🤖 $version](bold green) "

# OCaml

The ocaml module shows the currently installed version of OCaml. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a file with .opam extension or _opam directory
 • The current directory contains a esy.lock directory
 • The current directory contains a dune or dune-project file
 • The current directory contains a jbuild or jbuild-ignore file
 • The current directory contains a .merlin file
 • The current directory contains a file with .ml, .mli, .re or .rei extension

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" The format string for the module.
symbol "🐫 " The symbol used before displaying the version of OCaml.
style "bold yellow" Kiểu cho module.
disabled false Disables the ocaml module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v4.10.0 The version of ocaml
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[ocaml]
format = "via [🐪 $version]($style) "

# OpenStack

The openstack module shows the current OpenStack cloud and project. The module only active when the OS_CLOUD env var is set, in which case it will read clouds.yaml file from any of the default locations (opens new window). to fetch the current project in use.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "on [$symbol$cloud(\\($project\\))]($style) " Định dạng cho module.
symbol "☁️ " The symbol used before displaying the current OpenStack cloud.
style "bold yellow" Kiểu cho module.
disabled false Disables the OpenStack module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
cloud corp The current OpenStack cloud
project dev The current OpenStack project
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[openstack]
format = "on [$symbol$cloud(\\($project\\))]($style) "
style = "bold yellow"
symbol = "☁️ "

# Package Version

The package module is shown when the current directory is the repository for a package, and shows its current version. The module currently supports npm, cargo, poetry, composer, gradle, julia, mix and helm packages.

 • npm – The npm package version is extracted from the package.json present in the current directory
 • cargo – The cargo package version is extracted from the Cargo.toml present in the current directory
 • poetry – The poetry package version is extracted from the pyproject.toml present in the current directory
 • composer – The composer package version is extracted from the composer.json present in the current directory
 • gradle – The gradle package version is extracted from the build.gradle present
 • julia - The package version is extracted from the Project.toml present
 • mix - The mix package version is extracted from the mix.exs present
 • helm - The helm chart version is extracted from the Chart.yaml present
 • maven - The maven package version is extracted from the pom.xml present
 • meson - The meson package version is extracted from the meson.build present

⚠️ The version being shown is that of the package whose source code is in your current directory, not your package manager.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "is [$symbol$version]($style) " Định dạng cho module.
symbol "📦 " The symbol used before displaying the version the package.
style "bold 208" Kiểu cho module.
display_private false Enable displaying version for packages marked as private.
disabled false Disables the package module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v1.0.0 The version of your package
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[package]
format = "via [🎁 $version](208 bold) "

# Perl

The perl module shows the currently installed version of Perl. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a Makefile.PL or Build.PL file
 • The current directory contains a cpanfile or cpanfile.snapshot file
 • The current directory contains a META.json file or META.yml file
 • The current directory contains a .perl-version file
 • The current directory contains a .pl, .pm or .pod

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" The format string for the module.
symbol "🐪 " The symbol used before displaying the version of Perl
style "bold 149" Kiểu cho module.
disabled false Disables the perl module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v5.26.1 The version of perl
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[perl]
format = "via [🦪 $version]($style) "

# PHP

The php module shows the currently installed version of PHP. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin composer.json
 • The current directory contains a .php-version file
 • The current directory contains a .php file

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "🐘 " The symbol used before displaying the version of PHP.
style "147 bold" Kiểu cho module.
disabled false Disables the php module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v7.3.8 The version of php
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[php]
format = "via [🔹 $version](147 bold) "

# PureScript

The purescript module shows the currently installed version of PureScript version. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin spago.dhall
 • The current directory contains a *.purs files

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "<=> " The symbol used before displaying the version of PureScript.
style "bold white" Kiểu cho module.
disabled false Disables the purescript module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version 0.13.5 The version of purescript
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[purescript]
format = "via [$symbol$version](bold white)"

# Python

The python module shows the currently installed version of Python and the current Python virtual environment if one is activated.

If pyenv_version_name is set to true, it will display the pyenv version name. Otherwise, it will display the version number from python --version.

Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a .python-version file
 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin requirements.txt
 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin pyproject.toml
 • The current directory contains a file with the .py extension (and scan_for_pyfiles is true)
 • The current directory contains a Pipfile file
 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin tox.ini
 • Đường dẫn hiện tại chứa một tập tin setup.py
 • The current directory contains a __init__.py file
 • A virtual environment is currently activated

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format 'via [${symbol}${pyenv_prefix}(${version} )(\($virtualenv\))]($style)' Định dạng cho module.
symbol "🐍 " A format string representing the symbol of Python
style "yellow bold" Kiểu cho module.
pyenv_version_name false Use pyenv to get Python version
pyenv_prefix pyenv Prefix before pyenv version display, only used if pyenv is used
scan_for_pyfiles true If false, Python files in the current directory will not show this module.
python_binary ["python", "python3, "python2"] Configures the python binaries that Starship should executes when getting the version.
disabled false Disables the python module.

::: thử thuật

The python_binary variable accepts either a string or a list of strings. Starship will try executing each binary until it gets a result. Note you can only change the binary that Starship executes to get the version of Python not the arguments that are used.

The default values and order for python_binary was chosen to first identify the Python version in a virtualenv/conda environments (which currently still add a python, no matter if it points to python3 or python2). This has the side effect that if you still have a system Python 2 installed, it may be picked up before any Python 3 (at least on Linux Distros that always symlink /usr/bin/python to Python 2). If you do not work with Python 2 anymore but cannot remove the system Python 2, changing this to "python3" will hide any Python version 2, see example below.

:::

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version "v3.8.1" The version of python
symbol "🐍 " Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style "yellow bold" Giá trị ghi đè của style
pyenv_prefix "pyenv " Mirrors the value of option pyenv_prefix
virtualenv "venv" The current virtualenv name

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[python]
symbol = "👾 "
pyenv_version_name = true
# ~/.config/starship.toml

[python]
# Only use the `python3` binary to get the version.
python_binary = "python3"

# Ruby

The ruby module shows the currently installed version of Ruby. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a Gemfile file
 • The current directory contains a .ruby-version file
 • The current directory contains a .rb file

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "💎 " A format string representing the symbol of Ruby.
style "bold red" Kiểu cho module.
disabled false Disables the ruby module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v2.5.1 The version of ruby
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[ruby]
symbol = "🔺 "

# Rust

The rust module shows the currently installed version of Rust. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a Cargo.toml file
 • The current directory contains a file with the .rs extension

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "🦀 " A format string representing the symbol of Rust
style "bold red" Kiểu cho module.
disabled false Disables the rust module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v1.43.0-nightly The version of rustc
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[rust]
format = "via [⚙️ $version](red bold)"

# SHLVL

The shlvl module shows the current SHLVL ("shell level") environment variable, if it is set to a number and meets or exceeds the specified threshold.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
threshold 2 Display threshold.
format "[$symbol$shlvl]($style) " Định dạng cho module.
symbol "↕️ " The symbol used to represent the SHLVL.
repeat false Causes symbol to be repeated by the current SHLVL amount.
style "bold yellow" Kiểu cho module.
disabled true Disables the shlvl module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
shlvl 3 The current value of SHLVL
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[shlvl]
disabled = false
format = "$shlvl level(s) down"
threshold = 3

# Singularity

The singularity module shows the current singularity image, if inside a container and $SINGULARITY_NAME is set.

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format '[$symbol\[$env\]]($style) ' Định dạng cho module.
symbol "" A format string displayed before the image name.
style "bold dimmed blue" Kiểu cho module.
disabled false Disables the singularity module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
env centos.img The current singularity image
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[singularity]
format = '[📦 \[$env\]]($style) '

# Status

The status module displays the exit code of the previous command. The module will be shown only if the exit code is not 0.

::: thử thuật

This module is disabled by default. To enable it, set disabled to false in your configuration file.

:::

This module is not supported on elvish shell. :::

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "[$symbol$status]($style) " The format of the module
symbol "✖" The symbol displayed on program error
not_executable_symbol "🚫" The symbol displayed when file isn't executable
not_found_symbol "🔍" The symbol displayed when the command can't be found
sigint_symbol "🧱" The symbol displayed on SIGINT (Ctrl + c)
signal_symbol "⚡" The symbol displayed on any signal
style "bold red" Kiểu cho module.
recognize_signal_code true Enable signal mapping from exit code
map_symbol false Enable symbols mapping from exit code
disabled true Disables the status module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
status 127 The exit code of the last command
int 127 The exit code of the last command
common_meaning ERROR Meaning of the code if not a signal
signal_number 9 Signal number corresponding to the exit code, only if signalled
signal_name KILL Name of the signal corresponding to the exit code, only if signalled
maybe_int 7 Contains the exit code number when no meaning has been found
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ


# ~/.config/starship.toml

[status]
style = "bg:blue"
symbol = "🔴"
format = '[\[$symbol $common_meaning$signal_name$maybe_int\]]($style) '
map_symbol = true
disabled = false

# Swift

The swift module shows the currently installed version of Swift. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a Package.swift file
 • The current directory contains a file with the .swift extension

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "🐦 " A format string representing the symbol of Swift
style "bold 202" Kiểu cho module.
disabled false Disables the swift module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v5.2.4 The version of swift
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[swift]
format = "via [🏎 $version](red bold)"

# Terraform

The terraform module shows the currently selected terraform workspace and version.

::: thử thuật

By default the terraform version is not shown, since this is slow for current versions of terraform when a lot of plugins are in use. If you still want to enable it, follow the example shown below.

Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a .terraform folder
 • Current directory contains a file with the .tf or .hcl extensions

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol$workspace]($style) " The format string for the module.
symbol "💠 " A format string shown before the terraform workspace.
style "bold 105" Kiểu cho module.
disabled false Disables the terraform module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v0.12.24 The version of terraform
workspace mặc định The current terraform workspace
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# With Version

# ~/.config/starship.toml

[terraform]
format = "[🏎💨 $version$workspace]($style) "

# Without version

# ~/.config/starship.toml

[terraform]
format = "[🏎💨 $workspace]($style) "

# Time

The time module shows the current local time. The format configuration value is used by the chrono (opens new window) crate to control how the time is displayed. Take a look at the chrono strftime docs (opens new window) to see what options are available.

::: thử thuật

This module is disabled by default. To enable it, set disabled to false in your configuration file.

:::

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "at [$time]($style) " The format string for the module.
use_12hr false Enables 12 hour formatting
time_format see below The chrono format string (opens new window) used to format the time.
style "bold yellow" The style for the module time
utc_time_offset "local" Sets the UTC offset to use. Range from -24 < x < 24. Allows floats to accommodate 30/45 minute timezone offsets.
disabled true Disables the time module.
time_range "-" Sets the time range during which the module will be shown. Times must be specified in 24-hours format

If use_12hr is true, then time_format defaults to "%r". Otherwise, it defaults to "%T". Manually setting time_format will override the use_12hr setting.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
time 13:08:10 The current time.
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[time]
disabled = false
format = '🕙[\[ $time \]]($style) '
time_format = "%T"
utc_time_offset = "-5"
time_range = "10:00:00-14:00:00"

# Username

The username module shows active user's username. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current user is root
 • The current user isn't the same as the one that is logged in
 • The user is currently connected as an SSH session
 • The variable show_always is set to true

::: thử thuật

SSH connection is detected by checking environment variables SSH_CONNECTION, SSH_CLIENT, and SSH_TTY. If your SSH host does not set up these variables, one workaround is to set one of them with a dummy value.

:::

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
style_root "bold red" The style used when the user is root.
style_user "bold yellow" The style used for non-root users.
format "[$user]($style) in " Định dạng cho module.
show_always false Always shows the username module.
disabled false Disables the username module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
style "red bold" Mirrors the value of option style_root when root is logged in and style_user otherwise.
user "matchai" The currently logged-in user ID.

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[username]
style_user = "white bold"
style_root = "black bold"
format = "user: [$user]($style) "
disabled = false
show_always = true

# Vagrant

The vagrant module shows the currently installed version of Vagrant. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a Vagrantfile file

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
symbol "⍱ " A format string representing the symbol of Vagrant.
style "cyan bold" Kiểu cho module.
disabled false Disables the Vagrant module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version Vagrant 2.2.10 The version of Vagrant
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[vagrant]
format = "via [⍱ $version](bold white) "

# Zig

The zig module shows the currently installed version of Zig. Module cho sẽ được hiện nếu bất kì điều kiện nào dưới đây thoả mãn:

 • The current directory contains a .zig file

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
symbol "↯ " The symbol used before displaying the version of Zig.
style "bold yellow" Kiểu cho module.
format "via [$symbol($version )]($style)" Định dạng cho module.
disabled false Disables the zig module.

# Các biến

Biến Ví dụ Mô tả
version v0.6.0 The version of zig
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[zig]
symbol = "⚡️ "

# Custom commands

The custom modules show the output of some arbitrary commands.

These modules will be shown if any of the following conditions are met:

 • The current directory contains a file whose name is in files
 • The current directory contains a directory whose name is in directories
 • The current directory contains a file whose extension is in extensions
 • The when command returns 0

::: thử thuật

Multiple custom modules can be defined by using a ..

:::

::: thử thuật

The order in which custom modules are shown can be individually set by including ${custom.foo} in the top level format (as it includes a dot, you need to use ${...}). By default, the custom module will simply show all custom modules in the order they were defined.

:::

::: thử thuật

Issue #1252 (opens new window) contains examples of custom modules. If you have an interesting example not covered there, feel free to share it there!

:::

# Các tuỳ chọn

Tuỳ chọn Mặc định Mô tả
command The command whose output should be printed. The command will be passed on stdin to the shell.
when A shell command used as a condition to show the module. The module will be shown if the command returns a 0 status code.
shell See below
mô tả "<custom module>" The description of the module that is shown when running starship explain.
files [] The files that will be searched in the working directory for a match.
directories [] The directories that will be searched in the working directory for a match.
extensions [] The extensions that will be searched in the working directory for a match.
symbol "" The symbol used before displaying the command output.
style "bold green" Kiểu cho module.
format "[$symbol($output )]($style)" Định dạng cho module.
disabled false Disables this custom module.

# Các biến

Biến Mô tả
output The output of shell command in shell
symbol Giá trị ghi đè tuỳ chọn symbol
style* Giá trị ghi đè của style

*: Biến này có thể chỉ được sử dụng như một phần của style string

# Custom command shell

shell accepts a non-empty list of strings, where:

 • The first string is the path to the shell to use to execute the command.
 • Other following arguments are passed to the shell.

If unset, it will fallback to STARSHIP_SHELL and then to "sh" on Linux, and "cmd /C" on Windows.

The command will be passed in on stdin.

If shell is not given or only contains one element and Starship detects PowerShell will be used, the following arguments will automatically be added: -NoProfile -Command -. This behavior can be avoided by explicitly passing arguments to the shell, e.g.

shell = ["pwsh", "-Command", "-"]

Make sure your custom shell configuration exits gracefully

If you set a custom command, make sure that the default Shell used by starship will properly execute the command with a graceful exit (via the shell option).

For example, PowerShell requires the -Command parameter to execute a one liner. Omitting this parameter might throw starship into a recursive loop where the shell might try to load a full profile environment with starship itself again and hence re-execute the custom command, getting into a never ending loop.

Parameters similar to -NoProfile in PowerShell are recommended for other shells as well to avoid extra loading time of a custom profile on every starship invocation.

Automatic detection of shells and proper parameters addition are currently implemented, but it's possible that not all shells are covered. Please open an issue (opens new window) with shell details and starship configuration if you hit such scenario.

# Ví dụ

# ~/.config/starship.toml

[custom.foo]
command = "echo foo" # shows output of command
files = ["foo"]    # can specify filters
when = """ test "$HOME" == "$PWD" """
format = " transcending [$output]($style)"

[custom.time]
command = "time /T"
files = ["*.pst"]
shell = ["pwsh.exe", "-NoProfile", "-Command", "-"]