Return to Presets

# No Runtime Versions Preset

這個預設樣式隱藏了各個語言的執行環境版本。 如果你在容器或者虛擬環境中工作,那麼這個樣式是為你設計的!

隱藏運行版本預設樣式的截圖

# 設定

starship preset no-runtime-versions -o ~/.config/starship.toml

Click to download TOML

[bun]
format = "via [$symbol]($style)"

[buf]
format = "via [$symbol]($style)"

[cmake]
format = "via [$symbol]($style)"

[cobol]
format = "via [$symbol]($style)"

[crystal]
format = "via [$symbol]($style)"

[daml]
format = "via [$symbol]($style)"

[dart]
format = "via [$symbol]($style)"

[deno]
format = "via [$symbol]($style)"

[dotnet]
format = "[$symbol(🎯 $tfm )]($style)"

[elixir]
format = 'via [$symbol]($style)'

[elm]
format = 'via [$symbol]($style)'

[erlang]
format = 'via [$symbol]($style)'

[fennel]
format = 'via [$symbol]($style)'

[golang]
format = 'via [$symbol]($style)'

[gradle]
format = 'via [$symbol]($style)'

[haxe]
format = 'via [$symbol]($style)'

[helm]
format = 'via [$symbol]($style)'

[java]
format = 'via [$symbol]($style)'

[julia]
format = 'via [$symbol]($style)'

[kotlin]
format = 'via [$symbol]($style)'

[lua]
format = 'via [$symbol]($style)'

[meson]
format = 'via [$symbol]($style)'

[nim]
format = 'via [$symbol]($style)'

[nodejs]
format = 'via [$symbol]($style)'

[ocaml]
format = 'via [$symbol(\($switch_indicator$switch_name\) )]($style)'

[opa]
format = 'via [$symbol]($style)'

[perl]
format = 'via [$symbol]($style)'

[php]
format = 'via [$symbol]($style)'

[pulumi]
format = 'via [$symbol$stack]($style)'

[purescript]
format = 'via [$symbol]($style)'

[python]
format = 'via [$symbol]($style)'

[raku]
format = 'via [$symbol]($style)'

[red]
format = 'via [$symbol]($style)'

[rlang]
format = 'via [$symbol]($style)'

[ruby]
format = 'via [$symbol]($style)'

[rust]
format = 'via [$symbol]($style)'

[solidity]
format = 'via [$symbol]($style)'

[swift]
format = 'via [$symbol]($style)'

[vagrant]
format = 'via [$symbol]($style)'

[vlang]
format = 'via [$symbol]($style)'

[zig]
format = 'via [$symbol]($style)'