hero

Nhỏ gọn, cực nhanh, và khả năng tuỳ chỉnh vô hạn prompt cho bất kì shell nào!

Bắt đầu →

Khả năng tương thích

Những công việc trên đa số các shell phổ biến trên đa số các hệ điều hành phổ biến. Sử dụng nó ở mọi nơi!

Sức mạnh của Rust

Mang lại tốc độ và độ an toàn tốt nhất của Rust, giúp prompt của bạn thực thi nhanh chóng và đáng tin cậy nhất có thể.

Khả năng tuỳ biến

Mọi chi tiết nhỏ được tuỳ biến theo ý thích của bạn, giúp prompt này nhỏ nhất có thể hoặc phong phú về tính năng như bạn muốn.

# Yêu cầu

# Cài đặt nhanh chóng

 1. Cài đặt starship nhị phân:

  # Cài đặt phiên bản cuối cùng

  Với Shell:

  curl -sS https://starship.rs/install.sh | sh
  

  Để cập nhật chính Starship, hãy chạy lại đoạn script bên trên. Nó sẽ thay thế phiên bản hiện tại mà không hề thay đổi gì những cài đặt của Starship trước đó.

  # Cài đặt thông qua Trình quản lí gói

  Với Homebrew (opens new window):

  brew install starship
  

  With Winget (opens new window):

  winget install starship
  
 2. Thêm đoạn mã khởi tạo vào tệp tin cấu hình shell của bạn:

  # Bash

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.bashrc:

  # ~/.bashrc
  
  eval "$(starship init bash)"
  

  # Fish

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.config/fish/config.fish:

  # ~/.config/fish/config.fish
  
  starship init fish | source
  

  # Zsh

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.zshrc:

  # ~/.zshrc
  
  eval "$(starship init zsh)"
  

  # Powershell

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin Microsoft.PowerShell_profile.ps1. Bạn có thể kiểm tra vị trí tệp tin này bằng việc truy xuất biến $PROFILE trong PowerShell. Thông thường, đường dẫn là ~\Documents\PowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1 hoặc ~/.config/powershell/Microsoft.PowerShell_profile.ps1 trên -Nix.

  Invoke-Expression (&starship init powershell)
  

  # Ion

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.config/ion/initrc:

  # ~/.config/ion/initrc
  
  eval $(starship init ion)
  

  # Elvish

  WARNING

  Only elvish v0.18 or higher is supported.

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.elvish/rc.elv:

  # ~/.elvish/rc.elv
  
  eval (starship init elvish)
  

  # Tcsh

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.tcshrc:

  # ~/.tcshrc
  
  eval `starship init tcsh`
  

  # Nushell

  WARNING

  This will change in the future. Only Nushell v0.73+ is supported.

  Add the following to the end of your Nushell env file (find it by running $nu.env-path in Nushell):

  mkdir ~/.cache/starship
  starship init nu | save -f ~/.cache/starship/init.nu
  

  And add the following to the end of your Nushell configuration (find it by running $nu.config-path):

  source ~/.cache/starship/init.nu
  

  # Xonsh

  Thêm dòng này vào cuối của file ~/.xonshrc:

  # ~/.xonshrc
  
  execx($(starship init xonsh))
  

  # Cmd

  You need to use Clink (opens new window) (v1.2.30+) with Cmd. Add the following to a file starship.lua and place this file in Clink scripts directory:

  -- starship.lua
  
  load(io.popen('starship init cmd'):read("*a"))()