hero

Nhỏ gọn, cực nhanh, và khả năng tuỳ chỉnh vô hạn prompt cho bất kì shell nào!

Bắt đầu →

Khả năng tương thích

Những công việc trên đa số các shell phổ biến trên đa số các hệ điều hành phổ biến. Sử dụng nó ở mọi nơi!

Sức mạnh của Rust

Mang lại tốc độ và độ an toàn tốt nhất của Rust, giúp prompt của bạn thực thi nhanh chóng và đáng tin cậy nhất có thể.

Khả năng tuỳ biến

Mọi chi tiết nhỏ được tuỳ biến theo ý thích của bạn, giúp prompt này nhỏ nhất có thể hoặc phong phú về tính năng như bạn muốn.

# Yêu cầu

# Cài đặt nhanh chóng

 1. Cài đặt starship nhị phân:

  # Cài đặt phiên bản cuối cùng

  Với Shell:

  sh -c "$(curl -fsSL https://starship.rs/install.sh)"
  

  Để cập nhật chính Starship, hãy chạy lại đoạn script bên trên. Nó sẽ thay thế phiên bản hiện tại mà không hề thay đổi gì những cài đặt của Starship trước đó.

  # Cài đặt thông qua Trình quản lí gói

  Với Homebrew (opens new window):

  brew install starship
  

  Với Scoop (opens new window):

  scoop install starship
  
 2. Thêm đoạn mã khởi tạo vào tệp tin cấu hình shell của bạn:

  # Bash

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.bashrc:

  # ~/.bashrc
  
  eval "$(starship init bash)"
  

  # Fish

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.config/fish/config.fish:

  # ~/.config/fish/config.fish
  
  starship init fish | source
  

  # Zsh

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.zshrc:

  # ~/.zshrc
  
  eval "$(starship init zsh)"
  

  # Powershell

  Thêm vào cuối tệp tin Microsoft.PowerShell_profile.ps1. Bạn có thể kiểm tra vị trí tệp tin này bằng việc truy xuất biến $PROFILE trong PowerShell. Thông thường, đường dẫn là ~\Documents\PowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1 hoặc ~/.config/powershell/Microsoft.PowerShell_profile.ps1 trên -Nix.

  Invoke-Expression (&starship init powershell)
  

  # Ion

  Thêm vào cuối tệp tin ~/.config/ion/initrc:

  # ~/.config/ion/initrc
  
  

eval $(starship init ion)#### Elvish

::: warning Chỉ elvish v0.15 hoặc cao hơn được hỗ trợ. :::

Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin `~/.elvish/rc.elv`:

```sh
# ~/.elvish/rc.elv

eval (starship init elvish)

# Tcsh

Thêm đoạn dưới vào cuối file ~/.tcshrc:

# ~/.tcshrc

eval `starship init tcsh`

# Nushell

This will change in the future. Chỉ có nu phiên bản v. 033 hoặc cao hơn được hỗ trợ. ::: Add the following to your nu config file. Bạn có thể kiểm tra vị trí của cái file này bằng cách chạy `đường dẫn cấu hình` trong nu.

startup = [
 "mkdir ~/.cache/starship",
 "starship init nu | save ~/.cache/starship/init.nu",
 "source ~/.cache/starship/init.nu"
]
prompt = "starship_prompt"

# Xonsh

Thêm dòng này vào cuối của file ~/.xonshrc:

# ~/.xonshrc

execx($(starship init xonsh))