Skip to content

Starship – Cross-shell prompt

Trạng thái GitHub Actions workflowPhiên bản Crates.ioTrạng thái đóng gói
Trò chuyện trên DiscordTheo dõi @StarshipPrompt trên TwitterStand With Ukraine

Website · Cài đặt · Cấu hình

Tiếng Anh   Tiếng Đức   Tiếng Tây Ban Nha   Thiếng Pháp   Bahasa Indonesia   Italiano   Tiếng Nhật   Português do Brasil   Tiếng Nga   Українська   Tiếng Việt   Tiếng Trung giản thể   Tiếng Trung hiện đại

Starship với iTerm2 and chủ đề Snazzy

Nhỏ gọn, cực nhanh, và khả năng tuỳ chỉnh vô hạn prompt cho bất kì shell nào!

  • Nhanh: nó có tốc độ nhanh – thực sự nhanh! 🚀
  • Khả năng tuỳ chỉnh: cấu hình mọi thứ trên prompt của bạn.
  • Độ phổ biến: làm việc trên mọi shell, bất kì hệ điều hành nào.
  • Thông minh: hiển thị thông tin liên quan dưới một cái nhìn.
  • Tính năng phong phú: hỗ trợ tất cả các công cụ yêu thích của bạn.
  • Dễ dàng: cài đặt nhanh chóng – bắt đầu sử dụng nó trong vài phút.

Khám phá tài liệu của Starship  ▶

🚀 Cài đặt

Yêu cầu

  • Bạn phải có Nerd Font được cài đặt và kích hoạt trên terminal (ví dụ, bạn có thể thử FiraCode NerdFont).

Bước 1. Cài Đặt Starship

Chọn hệ điều hành của bạn trong danh sách bên dưới để xem hướng dẫn cài đặt:

Android

Cài đặt Starship bằng một package manager bất kì:

RepositoryInstructions
Termuxpkg install starship
BSD

Cài đặt Starship bằng một package manager bất kì:

DistributionRepositoryInstructions
Anycrates.iocargo install starship --locked
FreeBSDFreshPortspkg install starship
NetBSDpkgsrcpkgin install starship
Linux

Cài đặt phiên bản mới nhất cho hệ điều hành của bạn:

sh
curl -sS https://starship.rs/install.sh | sh

Hoặc là, cài đặt Starship bằng một package manager bất kì:

DistributionRepositoryInstructions
Anycrates.iocargo install starship --locked
Anyconda-forgeconda install -c conda-forge starship
AnyLinuxbrewbrew install starship
Alpine Linux 3.13+Alpine Linux Packagesapk add starship
Arch LinuxArch Linux Extrapacman -S starship
CentOS 7+Coprdnf copr enable atim/starship
dnf install starship
GentooGentoo Packagesemerge app-shells/starship
Manjaropacman -S starship
NixOSnixpkgsnix-env -iA nixpkgs.starship
openSUSEOSSzypper in starship
Void LinuxVoid Linux Packagesxbps-install -S starship
macOS

Cài đặt phiên bản mới nhất cho hệ điều hành của bạn:

sh
curl -sS https://starship.rs/install.sh | sh

Hoặc là, cài đặt Starship bằng một package manager bất kì:

RepositoryInstructions
crates.iocargo install starship --locked
conda-forgeconda install -c conda-forge starship
Homebrewbrew install starship
MacPortsport install starship
Windows

Cài đặt phiên bản mới nhất cho hệ điều hành của bạn với MSI-installers từ phần release.

Cài đặt Starship bằng một package manager bất kì:

RepositoryInstructions
crates.iocargo install starship --locked
Chocolateychoco install starship
conda-forgeconda install -c conda-forge starship
Scoopscoop install starship
wingetwinget install --id Starship.Starship

Bước 2. Thiết lập shell của bạn để dùng Starship

Cấu hình shell của bạn để chạy starship. Bạn có thể chọn từ danh sách bên dưới:

Bash

Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.bashrc:

sh
eval "$(starship init bash)"
Cmd

Bạn cần phải dùng Clink (v1.2.30+) với Cmd. Tạo một file như đường dẫn %LocalAppData%/clink/starship.lua với nội dung như sau:

lua
load(io.popen('starship init cmd'):read("*a"))()
Elvish

Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.elvish/rc.elv:

sh
eval (starship init elvish)

Lưu ý: Chỉ hỗ trợ Elvish v0.18+

Fish

Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.config/fish/config.fish:

fish
starship init fish | source
Ion

Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.config/ion/initrc:

sh
eval $(starship init ion)
Nushell

Thêm đoạn code dưới đây vào cuối file Nushell env của bạn (Bạn có thể tìm đường dẫn tới file Nushell env bằng cách chạy $nu.env-path trong Nushell):

sh
mkdir ~/.cache/starship
starship init nu | save -f ~/.cache/starship/init.nu

Thêm đoạn code sau vào cuối file cấu hình Nushell (bạn có thể tìm đường dẫn tới file cấu hình Nushell bằng cách chạy câu lệnh $nu.config-path):

sh
use ~/.cache/starship/init.nu

Lưu ý: Chỉ hỗ trợ Nushell v0.78+

PowerShell

Thêm đoạn code sau vào cuối file cấu hình PowerShell (bạn có thể tìm đường dẫn tới file cấu hình PowerShell bằng cách chạy câu lệnh $PROFILE):

powershell
Invoke-Expression (&starship init powershell)
Tcsh

Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.tcshrc:

sh
eval `starship init tcsh`
Xonsh

Thêm dòng này vào cuối của file ~/.xonshrc:

python
execx($(starship init xonsh))
Zsh

Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.zshrc:

sh
eval "$(starship init zsh)"

Bước 3. Cấu hình Starship

Khởi tạo một shell mới, và bạn sẽ thấy một chiếc shell mới tinh, đẹp lung linh. Nếu bạn hài lòng với cấu hình mặc định thì giờ là lúc mà bạn nên tận hưởng chiếc shell mới của mình!

Nếu bạn muốn tùy chỉnh Starship nhiều hơn nữa:

  • Cấu hình – học cách cấu hình Starship để tùy chỉnh prompt theo ý bạn

  • Cấu hình mẫu – lấy cảm hứng từ cấu hình của những người khác

🤝 Đóng góp

Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm những cộng tác viên ở tất cả các các mức độ về kĩ năng! Nếu bạn đang tìm kiếm cách dễ dàng để tham gia vào dự án, thử một good issue đầu tiên.

Nếu bạn thành thạo một ngôn ngữ không phải Tiếng Anh, chúng tôi đánh giá cao mọi sự giúp đỡ của bạn trong việc dịch tài liệu của chúng tôi và cập nhật các ngôn ngữ khác. Nếu bạn muốn giúp đỡ, những bản dịch có thể được đóng góp trên Starship Crowdin.

Nếu bạn thích thú trong việc giúp đỡ đóng góp cho starship, xin hãy xem Hướng dẫn đóng góp của chúng tôi. Ngoài ra, vui lòng truy cập vào máy chủ Discord và nói xin chào. 👋

Cảm hứng

Xin hãy xem qua những công việc này trước đây, những thứ đã giúp truyền cảm hứng để tạo ra starship. 🙏

Tài trợ

Hỗ trợ project này bằng việc trở thành nhà tài trợ. Tên hoặc logo của nhà tài trợ sẽ được hiển thị với một liên kết dẫn tới trang web của họ.


Starship rocket icon

📝 Giấy phép

Bản quyền © 2019-nay, Starship Contributors.
Dự án này được ISC cấp phép.