Starship – Cross-shell prompt

Trạng thái GitHub Actions workflow Phiên bản Crates.io Trạng thái đóng gói
Trò chuyện trên Discord Theo dõi @StarshipPrompt trên Twitter

Website · Cài đặt · Cấu hình

Tiếng Anh   Tiếng Nhật   Tiếng Trung hiện đại   Tiếng Nga   Tiếng Đức   Tiếng Trung giản thể   Tiếng Tây Ban Nha   Thiếng Pháp   Tiếng Việt

Starship với iTerm2 and chủ đề Snazzy

Nhỏ gọn, cực nhanh, và khả năng tuỳ chỉnh vô hạn prompt cho bất kì shell nào!

 • Nhanh: nó có tốc độ nhanh – thực sự nhanh! 🚀
 • Khả năng tuỳ chỉnh: cấu hình mọi thứ trên prompt của bạn.
 • Độ phổ biến: làm việc trên mọi shell, bất kì hệ điều hành nào.
 • Thông minh: hiển thị thông tin liên quan dưới một cái nhìn.
 • Tính năng phong phú: hỗ trợ tất cả các công cụ yêu thích của bạn.
 • Dễ dàng: cài đặt nhanh chóng – bắt đầu sử dụng nó trong vài phút.

Khám phá tài liệu của Starship  ▶

# 🚀 Cài đặt

# Yêu cầu

# Bắt đầu

Lưu ý: do sự gia tăng của các nền tảng khác nhau, chỉ một tập con các nền tảng hỗ trợ được hiển thị bên dưới. Không thể tìm thấy nền tảng phù hợp của bạn? Hãy xem một hướng dẫn bổ sung cho các nền tảng khác (opens new window).

 1. Cài đặt starship nhị phân:

  # Cài đặt phiên bản cuối cùng

  # Từ bản nhị phân có sẵn, với Shell:
  curl -fsSL https://starship.rs/install.sh | bash
  

  # Cài đặt thông qua Trình quản lí gói

  # Ví dụ: Homebrew (opens new window):
  brew install starship
  
  # Với Scoop (opens new window):
  scoop install starship
  
 2. Thêm đoạn mã khởi tạo vào tệp tin cấu hình shell của bạn:

  # Bash

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.bashrc:

  # ~/.bashrc
  
  eval "$(starship init bash)"
  

  # Fish

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.config/fish/config.fish:

  # ~/.config/fish/config.fish
  
  starship init fish | source
  

  # Zsh

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.zshrc:

  # ~/.zshrc
  
  eval "$(starship init zsh)"
  

  # PowerShell

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin Microsoft.PowerShell_profile.ps1. Bạn có thể kiểm tra vị trí tệp tin này bằng việc truy xuất biến $PROFILE trong PowerShell. Thông thường, đường dẫn là ~\Documents\PowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1 hoặc ~/.config/powershell/Microsoft.PowerShell_profile.ps1 trên -Nix.

  Invoke-Expression (&starship init powershell)
  

  # Ion

  Thêm đoạn sau vào cuối tệp tin ~/.config/ion/initrc:

  # ~/.config/ion/initrc
  
  eval $(starship init ion)
  

  # Elvish

  Warning Only elvish v0.15 or higher is supported. Add the following to the end of ~/.elvish/rc.elv:

  # ~/.elvish/rc.elv
  
  eval (starship init elvish)
  

# 🤝 Đóng góp

Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm những cộng tác viên ở tất cả các các mức độ về kĩ năng! Nếu bạn đang tìm kiếm cách dễ dàng để tham gia vào dự án, thử một good issue đầu tiên (opens new window).

Nếu bạn thành thạo một ngôn ngữ không phải Tiếng Anh, chúng tôi đánh giá cao mọi sự giúp đỡ của bạn trong việc dịch tài liệu của chúng tôi và cập nhật các ngôn ngữ khác. Nếu bạn muốn giúp đỡ, những bản dịch có thể được đóng góp trên Starship Crowdin (opens new window).

Nếu bạn thích thú trong việc giúp đỡ đóng góp cho starship, xin hãy xem Hướng dẫn đóng góp (opens new window) của chúng tôi. Ngoài ra, vui lòng truy cập vào máy chủ Discord (opens new window) và nói xin chào. 👋

# Cộng tác viên

Dự án này tồn tại là nhờ tất cả những cộng tác viên. [Cộng tác viên (opens new window)].

# Những cộng tác viên về tài chính

Trở thành một cộng tác viên tài tài về tài chính và giúp chúng ta duy trì cộng đồng của chúng ta. [Cộng tác viên (opens new window)]

# Cá nhân

# Tổ chức

Hỗ trợ dự án này với tổ chức của bạn. Biểu tượng của bạn sẽ hiển thị ở đây với một liên kết tới website của bạn. [Cộng tác viên (opens new window)]

# Cảm hứng

Xin hãy xem qua những công việc này trước đây, những thứ đã giúp truyền cảm hứng để tạo ra starship. 🙏


Starship rocket icon

# 📝 Giấy phép

Bản quyền © 2019-nay, Starship Contributors (opens new window).
Dự án này được ISC (opens new window) cấp phép.