# 🚀 Cài đặt nâng cao

Để cài đặt starship, bạn cần làm 2 thứ:

  1. Lấy tệp tin starship nhị phân về máy tính của bạn
  2. Nói với shell của bạn để sử dụng tệp tin starship nhị phân như là prompt của nó bằng việc chỉnh sửa những đoạn mã khởi tạo của nó

Đối với đa số người dùng, các hướng dẫn trên trang chính sẽ làm việc tốt. Tuy nhiên, với một vài nền tảng đặc biệt hơn, các hướng dẫn khác nhau là cần thiết.

Có rất nhiều nền tảng bên ngoài, rằng chúng đã không khớp như trong tệp tin README.md, do đó đây là vài hướng dẫn cài đặt cho những nền tảng khác đến từ cộng đồng. Của bạn không có ở đây? Xin hãy thêm nó vào đây nếu bạn tìm ra nó!

# Nix (opens new window)

# Lấy tệp tin nhị phân

# Lệnh

nix-env -iA nixos.starship

# Khai báo, người dùng đơn, thông qua home-manager

Thêm pkgs.starship vào home.packages trong tệp tin home.nix của bạn, sau đó chạy

home-manager switch

# Khai báo, system-wide, với NixOS

Thêm pkgs.starship vào environment.packages trong configuration.nix của bạn, sau đó chạy

sudo nixos-rebuild switch

# Sửa những đoạn mã khởi tạo

# Với Nix và home-manager, sử dụng zsh:

Thêm phần sau vào programs.zsh.initExtra trong tệp tin home.nix của bạn, sau đó chạy

home-manager switch