# Mẫu thiết lập

Đây là một bộ sưu tập các cấu hình được gửi tới từ cộng đồng cho Starship. Nếu bạn có một bản preset trước để chia sẻ, xin hãy gửi một PR (opens new window) cập nhật tập tin này! 😊

# Những kí tự Nerd Font

Preset này không thay đổi bất kể thứ gì ngoại trừ các kí hiệu sử dụng cho mỗi module. Nếu các emojis không phải thứ của bạn, cái này có thể thu hút bạn!

Bản chụp màn hình của Nerd Font Symbols preset

# Yêu cầu

  • Một Nerd Font (opens new window) đã cài đặt và đã cho kích hoạt trong terminal của bạn (ví dụ sử dụng Fira Code Nerd Font)

# Cấu hình

[aws]
symbol = " "

[conda]
symbol = " "

[dart]
symbol = " "

[directory]
read_only = " "

[docker]
symbol = " "

[elixir]
symbol = " "

[elm]
symbol = " "

[git_branch]
symbol = " "

[golang]
symbol = " "

[haskell]
symbol = " "

[hg_branch]
symbol = " "

[java]
symbol = " "

[julia]
symbol = " "

[memory_usage]
symbol = " "

[nim]
symbol = " "

[nix_shell]
symbol = " "

[nodejs]
symbol = " "

[package]
symbol = " "

[perl]
symbol = " "

[php]
symbol = " "

[python]
symbol = " "

[ruby]
symbol = " "

[rust]
symbol = " "

[swift]
symbol = "ﯣ "